Menu Zamknij

Rayss Joanna – Zieleniarium

Dr inż. arch. krajobrazu Joanna Rayss od 2009 roku prowadzi autorską pracownię projektową Zieleniarium. Pracownia specjalizuje się w kształtowaniu publicznych terenów zieleni, zieleni osiedlowej oraz rozwiązań z zakresu Nature Based Solutions (NBS). Pracownia pochwalić się może pionierskimi w Polsce projektami zagospodarowania terenu z uwzględnieniem Systemów Powierzchniowej Retencji Miejskiej (SPRiM) oraz innych elementów włączających się w system Zielonej Infrastruktury miasta.

Joanna Rayss w 2018 r. otrzymała tytuł doktora nauk technicznych na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej broniąc dysertację pt. Zielona infrastruktura miasta a wody opadowe. Potencjał zrównoważonego rozwoju Gdańska. Pracując jako specjalista ds. małej retencji w gdańskiej spółce komunalnej Gdańskie Wody, dzięki opracowaniu autorskich narzędzi projektowo-organizacyjnych, miała okazję wpływać na zmianę miejskiej polityki zarządzania wodą opadową w kierunku większego wykorzystania zasad ekohydrologii, ekologii miasta oraz usług ekosystemów. Chętnie dzieli się swoimi doświadczeniami wspierając w tym zakresie także inne polskie samorządy.

Wspólnik w Rayss Group Sp. z o.o. Sp. K: www.rayssgroup.pl 

Biogram

2000r. – tytuł mgr na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego

2010r. – ukończenie kierunku Architektura Krajobrazu na Wydziale Inżynieryjnym Wyższej Szkoły Zarządzania w Tucholi

2018r. – zdobycie tytułu doktora nauk technicznych na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej – tytuł pracy doktorskiej: Zielona infrastruktura miasta w wody opadowe

2010-2018 – wykładowca na Wydziale Architektury Sopockiej Szkoły Wyższej, prowadząc przedmioty: Projektowanie zintegrowane, Rewitalizacja terenów zdegradowanych, Projektowanie ogrodów i terenów zieleni, Woda w mieście, Rośliny do zadań specjalnych

2015-2016 – wykładowca na Wydziale Architektury i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, prowadząc przedmiot Architektura krajobrazu

Od 2009r. prowadzeni własną firmę projektową –  Zieleniarium zajmując się projektowaniem zieleni, w ramach projektów zagospodarowania terenów głównie miejskich (tereny mieszkaniowe i publiczne) od inwentaryzacji zieleni po projekt, ze szczególnym naciskiem na proekologiczne metody zarządzania wodą w krajobrazie – czyli tzw. odwodnieniem terenu w systemach otwartych

2017-2019 dodatkowo pracowała jako specjalista ds. małej retencji w gdańskiej spółce komunalnej Gdańskie Wody, gdzie zajmowała się promowaniem, projektowaniem oraz realizacją elementów Systemów Powierzchniowej Retencji Miejskiej (SPRiM), w tym ogrodów deszczowych, na terenie Gdańska oraz wsparciem merytorycznym dla projektantów

Od czerwca 2018 członek zarządu SAK

Doświadczenie zawodowe

Rewitalizacja rynku oraz ul. Dworcowej w Kartuzach w zakresie projektu zieleni, zagospodarowania terenu i małej architektury – projekt koncepcyjny, budowlany oraz wykonawczy

Projekt zespołu budynków wielorodzinnych oraz teren zieleni urządzonej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Gdyni Pogórze w zakresie zieleni, zagospodarowania terenu i małej architektury – pierwsze osiedle na Pomorzu projektowane z uwzględnieniem współczesnych trendów proekologicznych (zgodnych z zainteresowaniami naukowymi projektantki) w postaci systemu małej retencji – projekt koncepcyjny, budowlany oraz wykonawczy z nadzorem autorskim

Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych B9-B11 – Zagospodarowanie terenów zieleni dla II etapu inwestycji mieszkaniowej IDEA wraz z pasażem miejskim w Gdańsku ul. Śląska, w zakresie zieleni, zagospodarowania terenu i małej architektury – z wykorzystaniem proekologicznych rozwiązań w postaci systemu małej retencji – projekt koncepcyjny, budowlany oraz wykonawczy wraz z nadzorem autorskim, w trakcie realizacji – pierwszy etap planuje się oddać do użytkowania jeszcze w roku 2018

– Osiedle Beauforta, Pogórze, gmina Kosakowo. Zieleń osiedlowa to nie tylko element ozdobny, to zielona infrastruktura osiedlowa, która dzięki stałemu zasilaniu przez wody opadowe z terenu osiedla nie wymaga dodatkowego nawadniania!
Niewątpliwym walorem takiego podejścia jest możliwość zagospodarowania całości wód opadowych w terenie objętym opracowaniem, w formie kompensacji hydrologicznej zainwestowania w obiekty uszczelniające grunt i potencjalnie negatywnie wpływające na naturalny cykl hydrologiczny, jak utwardzone drogi, parkingi czy budynki. Dodatkowo dzięki właściwej kompensacji hydrologicznej, opartej o kalkulację każdej mikrozlewni obiektów ‘uszczelniających ‘powierzchnię i pozostawienie spływającej z nich wody opadowej jak najbliżej pierwotnego/ naturalnego miejsca jej wsiąkania. Dzięki temu możliwa staje się także prawdziwa kompensacja przyrodnicza, bo tworzone elementy zieleni są w minimalnym stopniu uzależniane od pielęgnacji i podlewania przez człowieka, bazując na tym co natura dale w formie opadów, a także opartej na istniejącym charakterze gleby i podglebia retencji glebowo-gruntowej funkcjonującej jako element środowiska przyrodniczego i siłom kapilarno-podsiąkowym. Ruch wody w systemie powierzchniowej retencji, który tu tworzą ogrody deszczowe i urządzone na stropach garaży zielone dachy w uprawie intensywnej, ruch wody ma charakter przede wszystkim poziomy, gdyż niecki terenowych ogrodów deszczowych zagłębiają się jedynie na grubość funkcjonującej w terenie naturalnie i projektowanej miąższości gleby urodzajnej, czyli -30-40 cm. Dlatego tworzone w gruncie elementy zieleni w formie ogrodów deszczowych mają identyczny współczynnik infiltracji jak każdy inny element nieuszczelniony, np. trawnik – w projekcie nie przewiduje się wprowadzania warstw służących do infiltracji i wprowadzania wody w grunt, gdyż celem tworzenia wszystkich elementów zieleni jest maksymalne możliwe zatrzymanie padającej na teren wody opadowej dla roślin, aby skrócić występujące w okresie letnim okresy suszy, nawadniając naturalnie projektowaną i istniejącą zieleń. Nie tworzymy w ten sposób urządzeń wodnych, lecz system naturalnego podlewania grawitacyjnego z zastosowaniem okresowego źródła zasilania w postaci wody opadowej. Jest to zgodne ze współczesnymi trendami projektowania proekologicznego w dobie zmian klimatycznych a także państwowymi programami strategicznymi, jak promowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska Program ‘Stop Suszy’

 

 

Subskrybuj Biuletyn SAK

Aktualności z branży,działalność SAK i oferty pracy

Chcę otrzymywać bezpłatny Biuletyn SAK