Menu Zamknij

prof. Czesław Wysocki

Urodziłem się 1 maja 1944 roku w Warszawie. Specjalność zawodowa – kształtowanie, urządzanie i  pielęgnacja  terenów zieleni, towarzyszy mi od momentu ukończenia Zasadniczej Szkoły Terenów Zieleni w Warszawie. Naukę w tym zakresie kontynuowałem w Technikum Terenów Zieleni w Radzyminie, gdzie uzyskałem tytuł technika o specjalizacji terenów zieleni. Po ukończeniu technikum rozpocząłem studia na Wydziale Ogrodniczym, Sekcji Kształtowania Terenów Zieleni, SGGW w Warszawie, które ukończyłem w 1970 roku. W 1974 roku, po odbyciu studiów doktoranckich na Wydziale Ogrodniczym SGGW w Warszawie otrzymałem stopień doktora nauk rolniczych. Z kolei  w 1995 roku uzyskałem stopień doktora  habilitowanego, a w 2003 roku zostałem tytularnym profesorem. Od 1974 do 2014 roku nieprzerwanie pracowałem w Katedrze Ochrony Środowiska na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie, pełniąc w latach 1997-2012 funkcję kierownika tej jednostki.

SGGW, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
pokój: 0/76 budynek 37
email: telefon: 22 59 320 60

Moje zainteresowania naukowe dotyczyły przede wszystkim problemów funkcjonowania szaty roślinnej w warunkach zurbanizowanych, szczególnie na terenach zieleni urządzonej. Ponadto w kręgu mojej działalności naukowej zajmowałem się zagadnieniami wykorzystania szaty roślinnej w aspekcie przestrzennym. Jestem autorem lub współautorem wielu opracowań o charakterze ekspertyz, opinii oraz projektów zlecanych przez różne instytucje. Prace te dotyczyły zarówno oceny szaty roślinnej w kontekście opracowywanych studiów kształtowania terenów zieleni wielu miast w Polsce, jak i wskazań do projektowania obiektów architektury krajobrazu. W działalności naukowej reprezentowałem zawsze ekologiczny nurt kształtowania krajobrazu, czego dowodem jest treść książki pt. „Fitosocjologia stosowania w ochronie i kształtowaniu krajobrazu”. Dodatkowo moim zawodowym zainteresowaniem były prace związane z nawierzchniami trawiastymi, z ich urządzaniem i pielęgnacją, szczególnie trawników sportowych. Ogółem opublikowałem 5 książek, 95 recenzowanych artykułów naukowych, 52 popularno-naukowych, 120 opinii, ekspertyz oraz projektów.

Byłem promotorem pomyślnie zakończonych 9 prac doktorskich, 105 prac magisterskich oraz 23 prac inżynierskich. Recenzowałem 20 rozpraw doktorskich, 5 prac habilitacyjnych,  5 wniosków o uzyskanie tytułu profesora oraz 150 prac naukowych z zakresie szeroko pojętej architektury krajobrazu.. W latach 2005-2010 byłem powołany przez Państwową Komisję Akredytacyjną do oceny funkcjonowania kierunku architektura krajobrazu.na kilku uczelniach w Polsce. Od 2014 roku jestem na pełnej emeryturze.