Menu Zamknij

członkowie honorowi

prof. Jerzy Hrynkiewicz-Sudnik

Profesor Jerzy Hrynkiewicz-Sudnik jest z wykształcenia ogrodnikiem i jednym z czołowych dendrologów w Polsce. Był wieloletnim pracownikiem Ogrodu Botanicznego i Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz współtwórcą kierunku Architektura Krajobrazu na obecnym Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

Prof. Jerzy Hrynkiewicz-Sudnik został Członkiem Honorowym SAK w 2019 r. na wniosek Piotra Redy.

prof. Czesław Wysocki

Urodziłem się 1 maja 1944 roku w Warszawie. Specjalność zawodowa – kształtowanie, urządzanie i  pielęgnacja  terenów zieleni, towarzyszy mi od momentu ukończenia Zasadniczej Szkoły Terenów Zieleni w Warszawie. Naukę w tym zakresie kontynuowałem w Technikum Terenów Zieleni w Radzyminie, gdzie uzyskałem tytuł technika o specjalizacji terenów zieleni. Po ukończeniu technikum rozpocząłem studia na Wydziale Ogrodniczym, Sekcji Kształtowania Terenów Zieleni, SGGW w Warszawie, które ukończyłem w 1970 roku. W 1974 roku, po odbyciu studiów doktoranckich na Wydziale Ogrodniczym SGGW w Warszawie otrzymałem stopień doktora nauk rolniczych. Z kolei  w 1995 roku uzyskałem stopień doktora  habilitowanego, a w 2003 roku zostałem tytularnym profesorem. Od 1974 do 2014 roku nieprzerwanie pracowałem w Katedrze Ochrony Środowiska na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie, pełniąc w latach 1997-2012 funkcję kierownika tej jednostki.

prof. Aleksander Böhm

Zainteresowania naukowe profesora koncentrują się na zagadnieniach architektoniczno-krajobrazowych ze szczególnym uwzględnieniem odnowy miast oraz krajobrazu miejskiego. Jest autorem ponad 90 publikacji. Uczestniczy w pracach wielu organizacji, m.in. jest członkiem Głównej Komisji Konserwatorskiej, Archidiecezjalnej Komisji ds. Konserwacji Zabytków Kościelnych Architektury i Sztuki Sakralnej oraz Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS. Ponadto pracuje w Komisji Rewizyjnej i Kolegium Sędziów Konkursowych Stowarzyszenia Architektów RP oraz jest członkiem rad redakcyjnych “Kwartalnika Architektury i Urbanistyki” i rocznika “Urbanistyka”.

Hanna Chmielnik

Hanna CHmielnik

Hanna Chmielnik 1934r. – 2019r.

Już w latach 70-tych poprzedniego wieku jako jedna z pierwszych osób rozpoczęła prace , którą wówczas nazwać należało walką o ratowanie i zachowanie parków podworskich jako spuścizny narodowej. Kiedy nastała w 1989 roku III R.P. stworzyła własną firmę pod nazwą Eko-Park, którą merytorycznie zarządzała przez 30 lat. Należała od wielu lat do ICOMOS (Internacional Council on Monuments and Sites) Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków, była rzeczoznawcą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie: – ochrona krajobrazu kulturowego w specjalizacji: założenia parkowe, biegłą w zakresie ochrony przyrody, ukończyła studia podyplomowe w Krakowie pod okiem prof. Janusza Bogdanowskiego. Jej realizacje były nagradzane i wyróżniane a parki z całym swym przyrodniczym bogactwem do dziś są świadectwem Jej zapału i wiedzy.

Można powiedzieć, że poświęciła swe życie pasji ratowania, odtwarzania i przekazywania następnym pokoleniom świadectw kultury własnego Narodu.