Menu Zamknij

naukowcy

Poniżej prezentujemy ostatnio dodane wpisy naukowców zrzeszonych w SAK.

Grześkow Iga

Adiunkt w Katedrze Architektury i Urbanistyki Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Bydgoskiej. Zainteresowania naukowe: rola przestrzenno – kompozycyjna zieleni w przestrzeni miejskiej, funkcje i formy zieleni w przestrzeniach publicznych miast, cechy budujące indywidualną tożsamość miejsca i miasta, zasady kształtowania przestrzeni publicznych w miastach, znaczenie i przemiany przestrzeni publicznych we współczesnych strukturach miejskich.

Kontakt: e-mail: igagrzeskow@gmail.com

Tubielewicz-Michalczuk Malwina

Adiunkt w Katedrze Budownictwa Lądowego na Wydziale Budownictwa Politechniki Częstochowskiej. Specjalizuje się w problematyce przestrzeni  publicznych. Autorka i współautorka ponad 40 publikacji naukowych i kilkudziesięciu projektów koncentrujących się na zagadnieniach architektoniczno-krajobrazowych ze szczególnym uwzględnieniem odnowy krajobrazu miejskiego

Kontakt: e-mail: m.tubielewicz@onet.eu / tel. 606 639 030

Staniewska Anna

Specjalizuję się w partycypacji społecznej w projektowaniu krajobrazu i badaniach krajobrazu kulturowego. W badaniach naukowych koncentruję się na zagadnieniach relacji krajobrazu i zdrowia (w ujęciu historycznym i współczesnym), badaniach i ewaluacji przestrzeni wiedzy, społecznego udziału w kształtowaniu i ochronie krajobrazu oraz historycznych krajobrazów kulturowych (historycznych szpitali psychiatrycznych, krajobrazu warownego).

Kontakt: e-mail: astaniewska@pk.edu.pl

Wojnowska-Heciak Magdalena

Pracuję jako adiunkt w Katedrze Architektury Krajobrazu, SGGW. Jestem jednym z autorów projektu naukowego “Pavepro” – nawierzchnia przyjazna osobom z niepełnosprawnością, która umożliwia infiltrację wody opadowej. Wraz z zespołem z pracowni Jakub Heciak Architekt projektuję przestrzenie publiczne zorientowane na zrównoważone gospodarowania wodą opadową.

Kontakt: e-mail: magdalena_wojnowska-heciak@sggw.edu.pl.

Liniewicz Beata

fairlight

Jestem absolwentką Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, kierunku architektura krajobrazu na Wydziale Środowiska i Rolnictwa. Wcześniej na tym samym wydziale, gdy uczelnia była jeszcze Akademią Rolniczą ukończyłam kierunek rolnictwo, specjalność Agrobiznes. Pochodzę ze Szczecinka, gdzie nadal mieszkam i pracuję. Projektowaniem zieleni zajmuję się od 2010 roku, a od 2016 również realizacją. Od 2018 roku prowadzę własną działalność. Projektuję zarówno dla klienta indywidualnego jak i instytucjonalnego, łącznie z uzyskaniem niezbędnych zgłoszeń, pozwoleń i uzgodnień. Wykonuję także kosztorysy inwestorskie, powykonawcze, przetargowe. Sprawuję nadzory autorskie i inwestorskie. Moim narzędziem rysunkowym jest program typu CAD (od niedawna GStarCAD) oraz programy wspomagające tworzenie wizualizacji 2D i 3D, program do kosztorysowania RODOS. Oprócz projektów zajmuję się także realizacją założeń ogrodowych jak i pielęgnacją. Wykonuję cięcia sanitarne i pielęgnacyjne drzew i krzewów, pielęgnację trawników, zabezpieczanie roślin na zimę itp. Od 2010 roku pracuję także jako nauczyciel przedmiotów zawodowych na kierunku Technik architektury krajobrazu do 2015 roku w nieistniejącym już Zespole Szkół Nr 3 w Szczecinku, a od 2015 w Zespole Szkół Technicznych w Szczecinku.

Kontakt: e-mail: beata.liniewicz@interia.pl /  tel. 505 112 647.

Błażejczyk Anna

Absolwentka kierunku architektura krajobrazu SGGW oraz studiów podyplomowych Menedżer środowiska w przedsiębiorstwie (WSEiZ). Architektka krajobrazu, naukowiec – ekspertka w zakresie oddziaływania klimatu na zdrowie i ekosystemy oraz adaptacji do zmian klimatu. ORCID 0000-0003-2704-7274. Zainteresowania zawodowe: projektowanie zieleni w oparciu o wskaźniki obciążeń cieplnych człowieka, wpływ zagospodarowania terenu na mikroklimat, oddziaływanie na klimat i adaptacja do zmian klimatu w raportach OOŚ, zarządzanie wodą w miastach, Błękitno-Zielona Infrastruktura, NBS, mitygacja zmian klimatu na terenach zurbanizowanych, zieleń zabytkowa w obliczu zmian klimatu, Miejska Wyspa Ciepła. Doświadczenie naukowe: współautorka kilkudziesięciu publikacji naukowych (książki, artykuły naukowe, materiały konferencyjne), współpraca przy krajowych i międzynarodowych projektach dotyczących oceny wpływu zmian klimatu na stan zdrowia społeczeństwa w różnych regionach Polski, oddziaływania klimatu i bioklimatu obszarów o różnym stopniu urbanizacji na funkcjonowanie ekosystemów i procesy społeczne, miejskiej wyspy ciepła. Autorka: operatów klimatycznych, operatów uzdrowiskowych, ekspertyz odnoszących się do wpływu zmian zagospodarowania na mikroklimat, inwentaryzacji dendrologicznych.

Kontakt: e-mail: pracownia@bioklimatologia.pl /  tel. 517148640

Kosno-Jończy Joanna

Ukończyła architekturę krajobrazu I i II stopnia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, aktualnie jest doktorantem w Szkole Doktorskiej SGGW. Pod względem badawczym jest zainteresowana percepcją drzew, ochroną drzew w procesach inwestycyjnych, diagnostyką oraz oceną szans ich przeżycia na terenach zurbanizowanych (w szczególności na terenach znajdujących się pod ochroną konserwatorską). Interesuje się tematem minimalizowania skutków kolizji pomiędzy infrastrukturą techniczną a drzewami, m.in. poprzez zastosowanie nowych rozwiązań technologiczno-materiałowych. Zawodowo ukierunkowana na inwentaryzacje dendrologiczne, projekty gospodarki drzewostanem oraz ekspertyzy dendrologiczne.

Kontakt: e-mail: kosno.joanna@wp.pl / tel. –

Kochel Laura

Doktor inżynier architekt krajobrazu, asystentka w Katedrze Gospodarki Przestrzenne Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Praca doktorska z wyróżnieniem pt: „Kształtowanie krajobrazu miejskiego w opracowaniach planistycznych na przykładzie Berlina” opracowywana na Politechnice Krakowskiej na Wydziale Architektury pod kierunkiem prof. dr hab. inż. arch. Agaty Zachariasz.

Stypendystka programu CEEPUS w Wiedniu w ramach doktoratu oraz programu Erasmus w Niemczech w Kaiserslautern. Ukończyła studia podyplomowe Planowanie krajobrazu i gospodarka przestrzenna na Politechnice Krakowskiej. Członek oraz sekretarz Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu.

Współautor kilkudziesięciu opracowań planistycznych na poziomie lokalnym tj.: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenów wiejskich i miejskich województwa świętokrzyskiego i małopolskiego. Autor wielu opracowań środowiskowych (ekofizjografia i prognoza środowiskowa) oraz analiz widokowych. Współpraca przy gminnych programach rewitalizacji.

Uhonorowana nagrodą Dziekana oraz Samorządu studenckiego za działalność dydaktyczną. Zakwalifikowana do TOP 10 najlepszych dydaktyków Uniwersytetu Ekonomicznego.

Laureatka licznych konkursów architektoniczno – krajobrazowych wraz z nieformalną grupą projektową CCLA Creatio Continua Landscape Architects.

Zainteresowania badawcze dotyczą zagadnień rozwoju miast, integracji planowania przestrzennego z krajobrazem, kształtowania krajobrazu miejskiego- kulturowego, ochrony widoku, planowania przestrzennego w Niemczech, zarządzania strategicznego w mieście, urbanistyki operacyjnej oraz rewitalizacji obszarów zdegradowanych.

Kontakt: e-mail: l.klimczak@gazeta.pl

Furman Marcin

Absolwent Akademii Rolniczej w Poznaniu kierunków: biologia, architektura krajobrazu oraz kierunku ochrona środowiska w Wyższej Szkole Zarządzania i ochrony Środowiska w Warszawie. Zainteresowania zawodowe dotyczą: kształtowania krajobrazu wiejskiego (projekty rewitalizacji wsi), ochrony i konserwacji zabytkowych założeń ogrodowych oraz edukacji ekologicznej. Od 2019r Inspektor nadzoru terenów zieleni- nr NOT-SITO Poznań/TZ/0169/19. Pracuję jako nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie architektury krajobrazu. Doświadczenie w nadzorowaniu prac na terenach zabytkowych założeń ogrodowych- parków zabytkowych. Autor: opinii dendrologicznych, inwentaryzacji dendrologicznych, projektów odnowy wsi, projektów zagospodarowania terenów zieleni, ścieżek dydaktycznych

Kontakt: e-mail: m.furman1@wp.pl /  tel. 785 470 320

Przybylska Marta

Jestem absolwentką Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie kierunku Architektura Krajobrazu ze specjalnością Kształtowanie i Ochrona Krajobrazu. Pracuję jako nauczyciel przedmiotów zawodowych w technikum architekturą krajobrazu.Współpracuję z firmami zajmującymi się budownictwem energooszczędnym w związku z czym interesują mnie zagadnienia związane z projektowaniem ogrodów przyjaznych dla środowiska naturalnego oraz wspomagających zmniejszenie zużycia energii w budynku.

Kontakt: marta_przybylska7@o2.pl / tel. 506 872 189

Rzeszotarska-Pałka Magdalena

Kierownik Katedry Projektowania Krajobrazu w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.
Doktor nauk technicznych, dziedzina architektura i urbanistyka, specjalność architektura krajobrazu. Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu architektury i kształtowania krajobrazu oraz opracowań studialnych. Członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu.
Zainteresowania naukowe: krajobraz obszarów wiejskich, założenia rezydencjonalne na Pomorzu Zachodnim, rewaloryzacja zabytkowych założeń ogrodowych, społeczne aspekty projektowania krajobrazu.

Kontakt: mrzeszotarskapalka@zut.edu.pl

Czałczyńska-Podolska Magdalena

Czałczyńska-Podolska Magdalena

Adiunkt w Katedrze Architektury Współczesnej, Teorii i Metodologii Projektowania w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Prowadzi badania na pograniczu architektury krajobrazu, urbanistyki i psychologii środowiskowej dotyczące przede wszystkim kształtowania miejsc zabawy dla dzieci, potencjału integracyjnego przestrzeni a także integracji architektury i krajobrazu. Autorka i współautorka wielu publikacji dotyczących społecznych aspektów projektowania krajobrazu.

Kontakt: Magdalena.Czalczynska-Podolska@zut.edu.pl

Subskrybuj Biuletyn SAK

Aktualności z branży,działalność SAK i oferty pracy

Chcę otrzymywać bezpłatny Biuletyn SAK