Menu Zamknij

Informacje

Walne Zebranie Członków SAK, 2013

Szanowni Państwo,

W oparciu o § 21 ust. 3 statutu SAK, w imieniu Zarządu, zapraszam na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się 23 marca (sobota) w Warszawie (Centrum Bankowo-Finansowe „Nowy Świat”, ul. Nowy Świat 6/12, sala B, godz. 11-15). 

W związku z kończą się kadencją obecnego Zarządu SAK nadchodzące Walne Zebranie będzie miało charakter sprawozdawczo-wyborczy (§ 26 statutu SAK). Program spotkania jest dostępny na stronie internetowej SAK (www.sak.org.pl), prześlemy go również drogą elektroniczną. Ci z Państwa, którzy nie mogą wziąć udziału w zebraniu osobiście, mogą przekazać swoje pełnomocnictwo wybranej przez siebie osobie.

Zachęcam również do wzięcia udziału w 6. edycji konferencji „Współczesna architektura krajobrazu – trendy, technologie i praktyka. Architektura krajobrazu w Europie Środkowej”. Konferencja odbędzie się 22 marca (Aula Kryształowa SGGW, godz. 10.30). Po konferencji zaplanowana jest wspólna kolacja z prelegentami i zaproszonymi gośćmi.

Mam nadzieję, że spotkamy się w Warszawie w licznym gronie.

Z poważaniem,
Wojciech Januszczyk
Prezes SAK

Projekt “Parki dla Lublina”

Projekt “Parki Lublina” obejmuje konsultacje społeczne odnowy Parku Rusałka i Parku Ludowego w Lublinie.Jest to oddolna inicjatywa SAK, mającą na celu opracowanie społecznej koncepcji zagospodarowania tych ważnych obszarów zielonych w Lublinie. Pragniemy określić społeczne oczekiwania wobec parków i wykreować ich wizję w dialogu z mieszkańcami najbliższej okolicy i całego miasta Lublina, osobami zaangażowanymi w organizacjach pozarządowych, przedstawicielami uczelni, instytucji urzędnikami oraz władzami miasta. 

Konferencja: Wdrażanie Europejskiej Konwencji Krajobrazowej w Polsce

Podsumowanie Konferencji poświęconej wdrażaniu Europejskiej Konwencji Krajobrazowej w Polsce (na podstawie materiałów przesłanych przez GDOŚ

W dniu 20 września 2012 r. odbyła się konferencja pn.: „Wdrażanie Europejskiej Konwencji Krajobrazowej w Polsce”. Celem konferencji było rozpoczęcie dialogu społecznego na temat ochrony, planowania i zarządzania krajobrazem zgodnie z zapisami Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Na konferencji zostały podjęte m.in. kwestie dotyczące kierunku zmian prawnych, waloryzacji krajobrazów Polski, edukacji i partycypacji społecznej, ochrony krajobrazów przyrodniczych i kulturowych. 

Konferencja była również okazją do rozpowszechnienia informacji na temat Nagrody Krajobrazowej oraz projektu LIFEscape, obejmującego działania na rzecz ochrony i planowania krajobrazów Południowego Bałtyku w ramach Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. 

Wnioski z konferencji: 
Na konferencji zgodnie stwierdzono, iż w Polsce istnieje bardzo duże zaplecze naukowe w zakresie ochrony i kształtowania krajobrazu, jednak te osiągnięcia nie mają swojego odzwierciedlenia w polskim prawodawstwie, a istniejące narzędzia prawne są dalece niewystarczające. 
Europejska Konwencja Krajobrazowa jest szansą wprowadzenia zrównoważonej polityki krajobrazowej w naszym kraju, której nie możemy zmarnować. Aby tego dokonać na wielu etapach tego procesu niezbędna będzie praca od podstaw. 

Definicja krajobrazu 
Kluczową kwestią jest opracowanie kompleksowej definicji krajobrazu, która będzie miała zastosowanie w polityce związanej z kształtowaniem przestrzeni, a jednocześnie będzie pojęciem prawnym. Nie jest możliwe zapewnienie prawnej ochrony i zrównoważonego kształtowania krajobrazu bez jego właściwego zdefiniowania. 

Multidyscyplinarny zespół 
Ważnym postulatem pojawiającym się w bardzo wielu wypowiedziach jest utworzenie grupy składającej się z ekspertów z wielu dziedzin, jako ciała doradczego, które miałoby przedstawiać rekomendacje do wdrażania EKK w Polsce. Oprócz propozycji działań długofalowych, grupa robocza powinna zidentyfikować doraźne 
rozwiązania, które można szybko zastosować w istniejącym stanie prawnym. Pojawiła się również propozycja aby utworzyć konsorcjum złożone ze specjalistów w dziedzinie krajobrazu, które miało by za zadanie stworzenie merytorycznych podstaw dla ochrony krajobrazu w Polsce, m.in. ustalenie katalogu krajobrazów czy kryteriów oceny cech krajobrazu. Konsorcjum to nadzorowałoby także pracę w tym zakresie na poziomie regionalnym (np. województw). 

Wprowadzenie odpowiednich regulacji prawnych w zakresie zrównoważonego kształtowania krajobrazu 
Brak instrumentów dla zachowania cech użytkowania gruntu i nieskuteczna ochrona gruntów rolnych, dysfunkcyjny system decyzji o warunkach zabudowy, brak instrumentów w zakresie podziałów nieruchomości, liczne wyłączenia w specustawach, różne statusy ochronne dotyczące tych samych terenów, konflikty społeczne oraz sprzeczność w zakresie ochrony przyrody i ochrony zabytków – to tylko niektóre problemy zarządzania krajobrazami które zostały wymienione podczas konferencji. 

Podczas dyskusji pojawiły się dwie potencjalne drogi zmian prawa w zakresie krajobrazu: 
– ustanowienie nowego aktu prawnego dedykowanego jedynie ochronie i kształtowaniu krajobrazu; 
– udoskonalanie istniejących narzędzi, czyli głównie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o ochronie przyrody i innych przepisów 
Każde z tych rozwiązań wymaga szerokiej współpracy międzyresortowej w procesie tworzenia polityki krajobrazowej. 
Według opinii uczestników konferencji ochrona i zrównoważone kształtowanie krajobrazu powinny być elementem Polityki ekologicznej państwa. 
Pojawił się również formalny wniosek o natychmiastowe usunięcie z prawa możliwości wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 

Waloryzacja krajobrazów 
Uczestnicy konferencji zgodnie stwierdzili, iż podstawowym działaniem mającym na celu wdrażanie EKK w Polsce jest zidentyfikowanie typów krajobrazu Polski. Aby tego dokonać, należy wyznaczyć kryteria klasyfikacji cech charakterystycznych dla krajobrazów oraz opracować katalog tych cech dla konkretnych krajobrazów. Brak podstaw merytorycznych w zakresie ochrony i właściwego kształtowania krajobrazu uniemożliwia bowiem zapewnienie tym krajobrazom prawnej ochrony. 
Zaproponowano również, aby struktura jednostek krajobrazowych była hierarchiczna. Należy też opracować dobry słownik pojęć krajobrazowych, a kryteria waloryzacji krajobrazów powinny być szeroko przedyskutowane. 

Edukacja, podnoszenie świadomości oraz partycypacja społeczna 
Jednym z najważniejszych działań w tworzeniu i wdrażaniu polityki krajobrazowej jest partycypacja społeczna oraz podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie wartości, roli oraz zmian zachodzących w krajobrazie, a także usługach krajobrazowych. Brak powszechnego zrozumienia idei ochrony krajobrazu i ich roli utrudnia procesy ochrony krajobrazu. 
Kwestia ta była poruszana w niemal wszystkich prezentacjach przedstawionych na konferencji oraz w wielu wypowiedziach podczas dyskusji. 
Powinna być przeprowadzona systematyczna, wieloetapowa, powszechna i ogólnospołeczna kampania edukacyjna, która miałaby na celu wzbudzenie wrażliwości społeczeństwa na wartości środowiskowe, estetyczne oraz społeczne krajobrazu. 
Edukacja w tym zakresie powinna być skierowana do wszystkich przedstawicieli społeczeństwa, włącznie z przedstawicielami samorządów, a nawet przyrodnikami, którzy często nie zdają sobie sprawy z wartości i roli krajobrazów. Odpowiednio przeprowadzona kampania edukacyjna powinna przyczynić się do zmniejszenia konfliktów pomiędzy ochroną krajobrazu, a prawem własności czyli interesem człowieka, a środowiskiem. 
Zasugerowano również, że podstawą do przeprowadzania działań edukacyjnych jest określenie dla nich grupy docelowej. 
Pojawiły się również kwestie związane z dostępem do informacji poprzez m.in. upublicznianie opracowań ekofizjograficznych oraz innych dokumentów, z których mogłyby korzystać władze lokalne, co usprawniłoby procesy decyzyjne. 

Obszarowe formy ochrony krajobrazu 
Podczas konferencji postulowano zmianę zasad funkcjonowania parków krajobrazowych. 
Zaproponowano m.in. następujące rozwiązania: 
– parki krajobrazowe powinny być powoływane z inicjatywy władz lokalnych, 
– parkami powinny zarządzać przedstawiciele wszystkich gmin leżących na terenie parku, 
– nadzór nad działalnością parku powinny sprawować państwowe organy władzy, 
– budżet parku powinien być budżetem zadaniowym.

Prezentacje z konferencji dostępne są na stronie GDOŚ

 
 

Odmień swoje podwórko w Poznaniu

Tegoroczna akcja „Odmień swoje podwórko” jest częścią szeroko zakrojonego programu rewitalizacji realizowanego przez Urząd Miasta Poznania oraz Fundację SIC! przy współpracy ekspertów i organizacji pozarządowych. Program jest skierowany do mieszkańców dzielnic objętych Miejskim Programem Rewitalizacji, a zatem Śródki, Chwaliszewa, Jeżyc, Wildy oraz Starego Miasta. Ma on na celu bezpośrednie zaangażowanie mieszkańców w aktywne działania na rzecz poprawy stanu zagospodarowania ich najbliższego otoczenia – poprzez zazielenienie i urządzenie podwórek kamienic.

 

Pierwsza część projektu – warsztaty projektowe “Zielone warsztaty” będzie realizowana w dwóch etapach, obejmujących wykłady i warsztaty projektowe dla mieszkańców oraz wspólną pracę w terenie. Pod okiem ekspertów z Poznania i zaproszonych gości innych miast – architektów, architektów krajobrazu mających doświadczenie w realizacji projektów rewitalizacyjnych, mieszkańcy będą poszukiwać wartościowych elementów, które stanowią o lokalnej tożsamości analizowanych przestrzeni, oraz twórczych rozwiązań dla istniejących problemów. Projekty wykonane w trakcie warsztatów i wybrane w głosowaniu wszystkich uczestników, zostaną zrealizowane w ramach prac terenowych.

 

Drugą część projektu będą stanowiły wykłady i warsztaty “Zielono mi”, które przeprowadzą doświadczeni architekci krajobrazu i architekci. Ich tematy związane będą z zagospodarowywaniem podwórzy, realizacją prac ogrodniczych czy tworzeniem miejsc zabaw dla dzieci. Po warsztatach eksperci wspólnie z uczestnikami przeprowadzą działania w przestrzeni poszczególnych dzielnic. Pracom tym będzie towarzyszył „Zielony Targ”, na którym będzie można zakupić sadzonki roślin jak też zapytać się o porady ogrodnicze.

 

Inicjatywa skierowana jest w pierwszej kolejności do osób pozostających bez pracy, rodziców, młodzieży w wieku 15-24 lata oraz osób starszych i niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Jeżyc, Wildy, Środki, Chwaliszewa i Starego Miasta.

 

W akcji mogą wziąć udział zarówno podwórka miejskie, jak również właścicieli prywatnych. Organizatorzy zapraszają do projektu również rodziny, wspólnoty mieszkańców i inne grupy, którym zależy na zmianie otoczenia oraz poznania zasad planowania przestrzeni publicznej, zagospodarowania terenu czy zastosowania roślin.

 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Pierwsze warsztaty zrealizowane będą w dniach 7-8 września br. na Jeżycach. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.facebook.com/Odmienswojepodworko

 

W ramach projektu mamy zamiar pokazać, jak w oparciu o realne potrzeby mieszkańców, prostymi środkami i niewielkim nakładem kosztów można zmienić podwórka w atrakcyjne przestrzenie rekreacyjne a jednocześnie zachęcić mieszkańców do wspólnego działania. Wykłady adresowane są również do młodzieży, która chciałaby przekonać się na czym polega praca ogrodnika i architekta krajobrazu.

Magdalena Garczarczyk

 
 

Subskrybuj Biuletyn SAK

Aktualności z branży,działalność SAK i oferty pracy

Chcę otrzymywać bezpłatny Biuletyn SAK