Menu Zamknij

Klasyfikacja zawodów i specjalności: architekt krajobrazu

Zakres zadań i kompetencji architekta krajobrazu zgodny z ISCO-08 (International Standard Classification of Occupations) Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO), przyjęty przez Polskę i wpisany do “Klasyfikacji zawodów i specjalności” Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Nazwa: Architekt krajobrazu

Kod: 2162

 

Synteza:

Opracowuje programy oraz projekty budowy i modernizacji obiektów architektury krajobrazu i terenów zieleni miejskiej, a także projekty ochrony i kształtowania krajobrazu terenów niezurbanizowanych w celu zachowania i rozwijania różnorodności, osobliwości i piękna krajobrazu; pełni kontrolę nad realizacją projektowanych obiektów w ramach nadzoru autorskiego; prowadzi studia i badania nad praktycznym wykorzystaniem w dziedzinie architektury krajobrazu wyników prac z innych dziedzin: ekologii, geologii i geomorfologii, klimatologii, hydrologii, fitosocjologii, geografii fizycznej kompleksowej, ochrony środowiska przyrodniczego, ogrodnictwa, leśnictwa, gospodarki wodnej, historii sztuki, architektury etc.

 

Zadania zawodowe:

 • ochrona zasobów naturalnych, utrzymywanie i przywracanie im użyteczności;
 • wskazywanie sposobów unikania i minimalizowania szkód powstających w krajobrazie, spowodowanych ingerencją człowieka;
 • opracowywanie koncepcji ochrony form rzeźby terenu, gleb, wód, klimatu, biotopów i biocenoz, w ramach studiów do planów przestrzennych zagospodarowania, na różnych poziomach planowania;
 • opracowywanie koncepcji ochrony parków narodowych, rezerwatów, pomników przyrody oraz parków krajobrazowych;
 • koordynowanie opracowań dotyczących ocen oddziaływania inwestycji na środowisko oraz dopuszczalnych rozmiarów ingerencji i niezbędnych działań naprawczych;
 • opracowywanie studiów dotyczących stanu istniejącego;
 • opracowywanie programów i projektów terenów zieleni miejskiej;
 • rewaloryzacja krajobrazu miejskiego, w tym projektowanie stref ruchu pieszego, ścieżek rowerowych, punktów widokowych itp.;
 • opracowywanie studiów i projektów zagospodarowania terenów rolniczych;
 • opracowywanie projektów obiektów architektury krajobrazu: ogrodów przydomowych, ogrodów na dziedzińcach, na dachach, parków i ogrodów przy rezydencjach, parków publicznych, parków uzdrowiskowych, ogrodów osiedlowych, skwerów, bulwarów, terenów sportowych, placów zabaw, ogrodów botanicznych, parków etnograficznych, wystaw ogrodniczych, ogrodów działkowych, cmentarzy;
 • kształtowanie przestrzeni wokół budynków administracyjnych, szpitali, szkół, kościołów, centrów handlowych, obiektów przemysłowych;
 • kształtowanie krajobrazu w otoczeniu szlaków komunikacyjnych;
 • opracowywanie projektów szaty roślinnej chroniącej tereny przed ogniem, zanieczyszczeniem powietrza, wandalizmem, etc.;
 • prowadzenie nadzoru autorskiego lub kierowanie budową obiektów architektury krajobrazu;
 • opracowywanie studiów historycznych i dokumentacji konserwatorskich dotyczących ochrony i rewaloryzacji zabytków sztuki ogrodowej oraz ochrony krajobrazów historycznych i pielęgnowanie zabytkowych założeń ogrodowych;
 • opracowywanie zasad pielęgnowania i eksploatacji istniejących i nowo projektowanych obiektów architektury krajobrazu;
 • opracowywanie projektów rekultywacji terenów zdegradowanych oraz prowadzenie prac rekultywacyjnych;
 • wykonywanie zadań związanych z podanymi wyżej;
 • nadzorowanie innych pracowników.

Dodatkowe zadania zawodowe:

 • prowadzenie działalności naukowo-dydaktycznej;
 • pełnienie funkcji administracyjnych w służbach publicznych;
 • członkostwo w zespołach przygotowujących projekty urbanistyczne i budowlane.

Subskrybuj Biuletyn SAK

Aktualności z branży,działalność SAK i oferty pracy

Chcę otrzymywać bezpłatny Biuletyn SAK