Menu Zamknij

Szkolenie SAK: Jak czytać przeszłość we współczesnym krajobrazie miasta

Zapraszamy na szkolenie SAK pt. Jak czytać przeszłość we współczesnym krajobrazie miasta. Metody i narzędzia wspomagające projektowanie i gospodarowanie przestrzenią.

Wrocław, 11.06.2019 r. (wtorek), g. 9:00-14:00
EkoCentrum, ul. Św. Wincentego 25ac, Wrocław

Szkolący:
dr inż. arch. Artur Kwaśniewski
Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej, zakład Kształtowania Środowiska
dr inż. arch. krajobrazu Łukasz Dworniczak Dworniczak Architektura Krajobrazu, Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu

Program szkolenia.

Koszt szkolenia
Szkolenie dla członków SAK jest bezpłatne.  Opłata dla pozostałych osób: 50 zł.
Chęć udziału w szkoleniu prosimy zgłaszać na adres:

Krajobraz, w którym żyjemy to przestrzeń w ogromnym stopniu ukształtowana przez ludzką aktywność: przez gospodarcze, polityczne i kulturotwórcze działania jednostek i grup społecznych. O kształcie otaczającego nas krajobrazu antropogenicznego decydowała przede wszystkim konieczność zaspakajania potrzeb bytowych i ambicji, pragnienie realizowania życiowych strategii i uprawiania działalności gospodarczej, manifestowania pozycji społecznej, „marki handlowej”, ideologii.
Krajobraz, w szczególności krajobraz przestrzeni zurbanizowanej – w tym zabudowa, jej zespoły, układ urbanistyczny, tereny zieleni – to obraz nawarstwień wielowiekowej ludzkiej aktywności. Współcześnie architekt, architekt krajobrazu, projektant infrastruktury technicznej, także urzędnik i inwestor – są odpowiedzialni za sposób potraktowania tych nawarstwień, a w szczególności za odczytanie materialnych i niematerialnych wartości, jakie przedstawia historyczna tkanka miasta. Od umiejętności „czytania” i rozumienia przemian parceli, kwartału zabudowy, parku, osiedla bądź całego miasta, od zdolności przełożenia zdobytej wiedzy  na projekt zależy jakość i wartość krajobrazu miejskiego – dziś i w przyszłości. Błędne decyzje projektanta zafiksowanego na „pomyśle”, a nie na znajomości uwarunkowań środowiskowych powodują w środowisku kulturowym (w i całej współczesnej przestrzeni społecznej) uszczerbki lub zniszczenia nie do naprawienia.

Szkolenie kierowane jest do osób zaangażowanych w szeroko rozumiane kształtowanie przestrzeni:
-projektantów – architektów, planistów przestrzennych i architektów krajobrazu,
– urzędników odpowiedzialnych za  utrzymanie terenów i inwestycje (w szczególności inwestycje przy obiektach i obszarach zabytkowych),
– pracowników służb konserwatorskich oraz innych instytucji zajmujących się ochroną dziedzictwa,
– członków fundacji powołanych w celu chronienia, zagospodarowywania i promowania zabytkowych budowli bądź krajobrazów.

Celem szkolenia jest:
– przedstawienie współczesnego sposobu postrzegania krajobrazu oraz interpretowania i wartościowania jego historycznych komponentów,
– zapoznanie uczestników ze standardami prowadzenia studiów i analiz środowiska kulturowego,
– przedstawienie metodyki, metod i technik prac badawczych poprzedzających projektowanie;
– przedstawienie dobrych praktyk i studiów przypadku, które pozwolą uczestnikom szkolenia lepiej opanować metodę postępowania badawczo-projektowego;
– nakłanianie uczestników szkolenia do krytycznego myślenia i aktywnego uczestniczenia w zajęciach: zabierania głosu w dyskusji, kwestionowania prezentowanych tez (w oparciu o racjonalne argumenty), podsuwania konstruktywnych propozycji.

Zagadnienia omawiane na szkoleniu:

1. Po co i jak prowadzić badania przedprojektowe (4 godz., prowadzący: Artur Kwaśniewski)
Dlaczego w XXI w. projektowanie oparte na racjonalnych podstawach tj. studiach i analizach środowiska to konieczność: Po co projektantowi, decydentowi, inwestorowi umiejętność czytania krajobrazu. Jakie korzyści daje projektantowi, decydentowi, inwestorowi dialog z przeszłością miejsca podejmowany współcześnie przy kształtowaniu architektury, urbanistyki, krajobrazu podmiejskiego.

– Standardy badania krajobrazu kulturowego na potrzeby współczesnych działań (ochrony i adaptacji): Omówienie zasad postępowania badawczego stosowanych w Polsce i zasad obowiązujących w Republice Czeskiej. Przedstawienie postulowanej autorskiej metodyki prac badawczo-projektowych.

– Współczesne zasady odczytywania i interpretowania krajobrazu: Przegląd metodologicznych założeń
w badaniach krajobrazowych – z podkreśleniem korzyści, jakie daje strukturalistyczne postrzeganie krajobrazu. Krajobraz dawny (i współczesny) jako środek komunikacji społecznej – jak dostrzegać semantyczny aspekt krajobrazu. Struktury i elementu krajobrazu w przestrzeni zurbanizowanej.

– Współczesne kryteria oceny wartości krajobrazu kulturowego: Dlaczego dla jednych historyczne komponenty miasta są wartością, a dla innych nie są. Na czym polega walor autentyzmu w odniesieniu do budowli, zespołów zabudowy, założeń zieleni itp. wartość reliktów przedurbanizacyjnych.

– Metody, techniki, narzędzia w przedprojektowych badaniach nad środowiskiem kulturowym: Źródła i opracowania – zasadność ich rozróżniania i konieczność krytycznej oceny ich zawartości. Rodzaje źródeł historycznych i przekazów współczesnych (użytecznych do badań nad krajobrazem historycznym) oraz przykłady ich wykorzystania na potrzeby projektowe. Docieranie do źródeł: zasoby archiwów, bibliotek.

– Analizy przedprojektowe: Dlaczego pora zarzucić dotychczasowy sposób  formułowania tzw. wniosków konserwatorskich. Postulowany standard analiz uwarunkowań i zasobów środowiska kulturowego. Przykłady zastosowań w skali budowli, założenia willowo-ogrodowego, zespołu urbanistycznego.

2. Studia przypadków i płynąca z nich nauka (2 godz.Łukasz Dworniczak, Artur Kwaśniewski)

– Prezentacja wybranych Studiów Krajobrazu Kulturowego opracowanych przez autorów: Miasto Brzeg, Tarczyn (Gm. Wleń), Wołczyn;
– Omówienie projektów wykonanych dla terenów zabytkowych, gdzie wdrażano wnioski z badań krajobrazu kulturowego: Projekt rewaloryzacji parku Zamkowego w Karłowicach;
– Prezentacja wybranych materiałów edukacyjnych i promocyjnych nt. krajobrazu kulturowego.

W ramach szkolenia zapewniamy: materiały szkoleniowe, serwis kawowy, zaświadczenie o uczestnictwie w  szkoleniu.

Subskrybuj Biuletyn SAK

Aktualności z branży,działalność SAK i oferty pracy

Chcę otrzymywać bezpłatny Biuletyn SAK