Menu Zamknij

Nabór na 14. edycję studiów podyplomowych Architektura Krajobrazu

Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej i Centrum  Kształcenia Ustawicznego PWr prowadzi nabór na 14. edycję dwuletnich studiów podyplomowych Architektura Krajobrazu, które będą trwać od października 2018 do czerwca 2020 roku. Program studiów został zogniskowany na nauce projektowania racjonalnego i odpowiedzialnego – opartego nie na “pomyśle”, lecz na “rozumowaniu projektowym”, którego istotą jest dostrzeganie i respektowanie uwarunkowań środowiska przyrodniczego i antropogenicznego (uwzględnianie specyfiki miejsca i otoczenia) oraz kierowanie się zasadami zrównoważonego rozwoju.

Tematyka zajęć

Treścią zajęć jest:
wiedza planistyczna o zasadach, standardach i dobrych praktykach w kształtowaniu terenów zieleni i przestrzeni publicznych oraz w podejściu do ochrony i adaptacji krajobrazu; także wiedzą o metodyce prowadzenia systematycznych, całościowych studiów i analiz przedprojektowych (identyfikacja – waloryzacja – wnioski), zasadach formułowania programu i koncepcji projektowej dla założeń przestrzennych w różnej skali (ogrodu, placu miejskiego, parku, systemu zieleni miasta, struktury krajobrazu kulturowego w obrębie jednostki osadniczej ,gminy, subregionu);
wiedza przyrodnicza niezbędna do prawidłowego doboru i pielęgnacji roślin;
wiedza techniczna i organizacyjno-prawna związana z projektowaniem oraz urządzaniem terenów zieleni;
– podstawy wiedzy historyczno-konserwatorskiej niezbędnej do prawidłowego postępowania z historycznymi założeniami zieleni i innymi komponentami krajobrazu kulturowego;
umiejętność sporządzania kompletnych opracowań projektowych (z uwzględnieniem rysunku odręcznego, technik komputerowych, tworzenia makiet) oraz podstawowe kompetencje niezbędne do sporządzania opracowań eksperckich (studium historyczno-konserwatorskie, studium krajobrazowe).

Wykłady poprowadzą eksperci i projektanci zajmujący się zawodowo kształtowaniem i ochroną krajobrazu bądź dziedzinami pokrewnymi – pracownicy Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,  Uniwersytetu Wrocławskiego oraz specjaliści z biur projektowych i organizacji zawodowych (w tym również ze Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu).
Absolwent studiów opanowując umiejętność opracowywania projektów w sposób racjonalny i metodyczny (od rozpoznania tematu, poprzez studia, analizy, formułowanie założeń projektowych na bazie analiz, do koncepcji zagospodarowania terenu i rozwiązań szczegółowych)  zdobywa również umiejętność argumentowania przyjętych rozwiązań projektowych, trafiającego do inwestora, decydenta, jurora sądu konkursowego.
Zajęcia odbywają się w soboty, w godzinach 9:15 – 17:00, w siedzibie Wydziału Architektury PWr (Wrocław,  ul. Prusa 53/55) oraz w terenie (Ogród Botaniczny,  Park Nowowiejski). Podczas czterech semestrów odbędą się 54 spotkania (w tym jedne obligatoryjne zajęcia wyjazdowe) , a uczestnicy sporządzą 4 kursowe opracowania projektowe (w tym pracę końcową).

Zajęcia na studia podyplomowych obejmują obejmą 428 godzin lekcyjnych (45-minutowych).

Uczestnicy studiów podyplomowych 

W studiach mogą uczestniczyć absolwenci studiów wyższych (licencjackich i magisterskich), którzy ukończyli wydziały i kierunki mające związek z materią architektury krajobrazu – architektura, architektura wnętrz i inne kierunki projektowe wyższych uczelni plastycznych, ochrona zabytków, budownictwo, planowanie przestrzenne, rolnictwo, ogrodnictwo, leśnictwo, biologia – ale przy rozpatrywaniu podań brane będą pod uwagę także inne doświadczenia edukacyjne i zawodowe kandydatów świadczące o kompetencjach projektowych bądź wiedzy przyrodniczej.

Dane kontaktowe

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Centrum  Kształcenia Ustawicznego PWr  (50-609 Wrocław, ul. Szymanowskiego 7):
tel. 71 348 42 30; fax 71 348 42 39, e-mail
Program studiów zastał zaprezentowany na stronie internetowej CKU: www.cku.pwr.edu.pl
Odpowiedzi na szczegółowe pytania udzieli kierownik studiów dr inż. arch. Artur Kwaśniewski, e-mail:

Subskrybuj Biuletyn SAK

Aktualności z branży,działalność SAK i oferty pracy

Chcę otrzymywać bezpłatny Biuletyn SAK