Menu Zamknij

SAK na rzecz jakości przestrzeni w Lublinie

Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu (SAK) wchodzi w skład lokalnej grupy społecznej (konsorcjum społecznego) „Green Connection”, która realizować będzie projekt dotyczący odnowy Parku Rusałka i Parku Ludowego w Lublinie. W skład lokalnej grupy realizującej projekt, zrzeszonej pod szyldem „Green Connection” wchodzą oprócz SAK: Instytut Architektury Krajobrazu KUL, Rada Dzielnicy Śródmieście, Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie a także osoby indywidualne, mieszkańcy Lublina, eksperci i inne osoby zainteresowane. W działaniach uczestniczyć będą także przedstawiciele Gminy Lublin.

Projekt przewiduje przeprowadzenie szerokich, kilkuetapowych działań konsultacyjno-edukacyjnych dla mieszkańców Lublina mających na celu określenie interesu publicznego w zagospodarowaniu ważnych terenów zieleni w centrum miasta: Parku Rusałka i Parku Ludowego a następnie przełożenie wyników konsultacji na działania Gminy Lublin.

Realizacja projektu rozpocznie się w marcu 2011 r.

Park Rusałka i Park Ludowy są terenami zdegradowanymi i postrzeganymi przez mieszkańców jako niebezpieczne. Jednocześnie są to obszary o wielkim potencjale krajobrazowym (ekspozycja panoramy miasta), ekologicznym i rekreacyjnym, stanowiące ważne elementy sieci terenów zielonych, które mogą odegrać ważną rolę w procesie poprawy standardów życia w mieście i zapobieganiu wyludnianiu się śródmieścia. Jednocześnie są to tereny wrażliwe na niewłaściwe zagospodarowanie, zagrożone presją chaotycznej zabudowy i parcelacji. Pragniemy poprzez działania partycypacyjne:

– zmienić wizerunek, postrzeganie, aspiracje i marzenia mieszkańców wobec tych terenów,
– zaktywizować lokalny kapitał społeczny tkwiący w wielu instytucjach lokalnych i grupach mieszkańców,
– zebrać wnioski i wytyczne do dalszych działań w tym obszarze.
Następnie z pomocą i we współpracy z uczelniami lubelskimi wykonane zostaną opracowania projektowe prezentujące i podsumowujące zebrane wnioski, które zostaną poddane kolejnym dyskusjom. Wyniki całego procesu oraz opracowanie podsumowujące zostaną przekazane do Urzędu Miasta Lublin w celu przełożenia ustaleń do przygotowywanego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz wykonywania etapowych inwestycji poprawiających stan terenów.

Realizacja projektu rozpocznie się w marcu 2011 r. a pierwszym krokiem będzie otwarte spotkanie konsultacyjno – edukacyjne poświęcone potrzebom i problemom terenu Rusałki. Kolejnymi etapami będą otwarte spotkania poświęcone poszczególnym zagadnieniom i uwarunkowaniom obu terenów. Dla potrzeb projektu planujemy założenie strony interenetowej, która zawierać będzie stale aktualizowane informacje o postępach prac, kolejnych spotkaniach oraz umożliwiać będzie internetowe przekazywanie uwag i wniosków do prezentowanych rozwiązań. Efektem spotkań konsultacyjnych będzie szereg wniosków i wytycznych dotyczących projektowanych terenów. Zostaną one opracowane we współpracy z uczelniami w postaci graficznej (opracowania studenckie pod kierunkiem kadry akademickiej – plansze, projekty, wizualizacje), zaprezentowane i poddane kolejnym dyskusjom podczas kolejnych spotkań w maju/czerwcu i październiku/listopadzie 2011 r. Efekty konsultacji zostaną zebrane i opracowane, a następnie przekazane do Urzędu Miasta Lublin w celu przełożenia ustaleń na działania planistyczne miasta. Wyniki konsultacji będą także podstawą do opracowania harmonogramu działań inwestycyjnych umożliwiających etapowe, systematyczne wykonywanie kolejnych prac poprawiających stan terenów zieleni. Wynikające z działań społecznych ustalenia zostaną przełożone na działania inwestycyjne miasta.

Grupa “Green Connection” kontynuuje działalność Forum Kultury Przestrzeni i rozwija dialog społeczny w Lublinie. W jej skład wchodzą lokalne stowarzyszenia, przedstawiciele uczelni wyższych, eksperci i działacze społeczni, przedstawiciele urzędów i instytucji, rad dzielnic, liderzy projektu HerO i innych.

Opracowanie: Jan Kamiński

Subskrybuj Biuletyn SAK

Aktualności z branży,działalność SAK i oferty pracy

Chcę otrzymywać bezpłatny Biuletyn SAK