Menu Zamknij

“KRAJOBRAZY UTRACONE”.
Zaproszenie do udziału.

Stowarzyszenie AIAPP z Włoch jest tegorocznym gospodarzem Zgromadzenia Ogólnego IFLA Europe, które odbędzie się w Neapolu we Włoszech w dniach 13-15 października. Zgromadzenie Ogólne będzie poprzedzała Międzynarodowa Konferencja w dniach 12-13 października

„Krajobrazy Utracone” są tematem przewodnim konferencji, a także refleksji delegatów z krajów członkowskich IFLA Europe w postaci prezentacji Pecha Kucha na otwarciu Zgromadzenia Ogólnego.

AIAPP korzysta z okazji, aby ogłosić zaproszenie do BADAŃ I PROJEKTÓW mających na celu zbadanie tematu „Utracone Krajobrazy” z wielu punktów widzenia, z których wszystkie można prześledzić wstecz do projektowania krajobrazu jako decydującego czynnika w rekonstrukcji znaczenia i wartości naszych relacji z Ziemią.

Zaproszenie jest otwarte dla bardzo szerokiej różnorodności podejść i doświadczeń we wszystkich skalach. Akceptowane będą zadania projektowe, osiągnięcia, badania i studia, które będą badać lub interpretować temat przewodni.

KRAJOBRAZY UTRACONE

„Rzeczy zmieniają się tak szybko, że trudno nam za nimi nadążyć”. Bruno Latour

Patrząc na przemiany krajobrazów w ostatnich latach, nie można nie zauważyć, jak tempo dynamiki, która to spowodowała, ulega nowemu, silnemu przyspieszeniu.

Naukowcy, badacze i uczeni opisują obecny świat jako świat wymykający się spod kontroli, w którym kryzysy środowiskowe, gospodarcze i tożsamościowe są ze sobą powiązane; chociaż mają wymiar globalny, postrzegane są lokalnie, głęboko oddziałując na miejsca i krajobrazy, które są ich wyrazem.

Powszechnie wiadomo, że krajobrazy nieustannie ewoluują. Czasami jednak takie przekształcenia zachodzą niewłaściwie – wbrew konstytutywnym zasadom, w sposób homogenizujący, powodujący niespójne rozdarcia i blizny – przez co tracą rozpoznawalność. „Czy straciliśmy nasze krajobrazy?”, pyta filozof Venturi Ferriolo. To pytanie nie jest trywialne i nie tak ważna jest odpowiedź na nie, jak uruchomienie nowych działań i procesów w celu „(…) ocalenia lokalnej specyfiki, często już nie na tyle rozpoznawalnej, by odzyskać umierającą tożsamość”. (M. Venturi Ferriolo, Landscapes in motion: For an Aesthetics of Transformation, 2016).

Problem tożsamości jest kluczowy: krajobraz nie ma jednej tożsamości, ale wiele, a te są powiązane z percepcją społeczną. Co więcej, to, co uważamy za tożsamość, jest często wynikiem procesu „odwróconego rodowodu”, w którym „(…) to nie przeszłość tworzy teraźniejszość, ale teraźniejszość kształtuje swoją przeszłość”. (M. Bettini, You’ve Got the Wrong Forest. The Fury of Identity, 2020).

Krajobraz jest „wrotami” do wejścia w ten wymiar, w którym pamięć i wyobraźnia spotykają się, by dać początek czemuś nowemu: procesowi projektowemu, który żywi się „pamięcią operacyjną” (zob. „Krajobrazy Utracone”), aby ożywić swoją performatywną naturę, daleką od nostalgii i żalu nad tym, co utracone.

Otwarcie refleksji nad tym, jak krajobrazy zmieniają się lub stają się czymś innym poprzez przecinanie nici łączącej je z ich pochodzeniem, odpuszczanie czegoś, gubienie znaków i znaczeń, a czasem nabywanie nowych, pociąga za sobą konieczność rozważenia architektury krajobrazu jako postawy projektowej najlepiej potrafiącej zinterpretować warunki „współczesnego siedliska”.

Architektura krajobrazu musi zmienić reguły gry, niezbędne nie tylko do konsolidacji, rekonstrukcji i praktycznego dostosowania systemów ekologicznych Ziemi, ale także do decydującego wkładu w zmianę sposobu, w jaki zamieszkujemy, produkujemy i przemierzamy nasze krajobrazy. Jej zadaniem jest stanąć jako negocjator między naturą a kulturą, między innowacjami technologicznymi, ekologiczną i poetycką wyobraźnią, odegrać decydującą rolę w rekonstrukcji znaczenia i wartości naszego związku z Ziemią. Architektura krajobrazu to praktyka krytyczna, stan, w którym projektowanie staje się działaniem; to sposób myślenia i działania w jednym. Wyraża kompetencje zawodowe zdolne do przebudowy środowiska życia poprzez złożone procesy przejściowe.

Zadaniem Architektów Krajobrazu jest przeprowadzenie czynów prawdy, przywrócenie problematyki projektu z pełną świadomością każdego z jego aspektów: konfiguracyjnego, społecznego i środowiskowego.

Pole działania projektu krajobrazowego w coraz większym stopniu dotyczy krajobrazów życia codziennego. Tam, gdzie żyją, pracują i poruszają się społeczności. Krajobrazy, w których konieczne jest metabolizowanie głównych przekształceń antropogenicznych, w tym związanych z pojawiającymi się problemami środowiskowymi.

Konferencja „Utracone Krajobrazy” ma na celu uruchomienie stołu dyskusyjnego, przy którym punkty widzenia, kierunki badań i praktyki architektury krajobrazu mogą się skonfrontować wokół pewnych możliwości projektu, które są napięte z trzema obszarami tematycznymi, ale także te krajobrazy, których cechą charakterystyczną jest brak precyzyjnych konotacji geograficznych lub typologicznych.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA ABSTRAKTÓW

Nabór podzielony jest na trzy sekcje tematyczne:

1) Krajobrazy zamieszkałe

Zamieszkuje się krajobraz, gdy uczestniczy się w wymianach, które czynią go intensywnym. Istnieje fundamentalna i płodna dwuznaczność w krajobrazach mieszkalnych. Ta dwuznaczność tkwi w zawieszonym wymiarze między miastem a wsią, miejskością a strefą podmiejską. Chodzi o nowe cechy, już nie wiejskie czy naturalne, ale też nie miejskie, naznaczone naprzemiennością, nakładaniem się, a przede wszystkim niespójnym współwystępowaniem tych stanów.

To właśnie w tych kwestiach współczesna postawa krajobrazu ujawnia swój potencjał poprzez siłę przepisywania, działania w sieciach punktów i systemów, zakładania niekompletności i nieciągłości jako części wyniku.

Konteksty te często stają się „rezerwatami” różnorodności biologicznej i (biorąc pod uwagę nowe wyzwania klimatyczne i społeczne) mogą stymulować nowe spojrzenie na otwarte przestrzenie miasta, nie postrzegane już jako fragmenty, ale jako „system”, istotny i znaczący w skali metropolitalnej i terytorialnej, czekając na nowe możliwości uznania, rewitalizacji i regeneracji, które mogą wynikać ze zintegrowanych strategii ochrony, zarządzania i innowacji.

Słowa kluczowe: Urbanity (W mieście), Inland (Na lądzie), Performative Adaptation (Adaptacja Performatywna).

2) Krajobrazy produkcji

Ważnym celem architekta krajobrazu jest projektowanie produktywnych krajobrazów, które są odporne i zdolne do zapewnienia jak największej liczby usług ekosystemowych, zaczynając od współpracy z podmiotami, które będą je wdrażać, przede wszystkim ze społecznościami, które tam żyją i produkują. Takiej złożoności nie można rozwiązać, po prostu zastępując wcześniej istniejący krajobraz, taki jak krajobraz wiejski, krajobrazem monofunkcyjnym, takim jak rolniczo-przemysłowy, krajobrazami związanymi z turystyką masową lub krajobrazami energetycznymi. Szczególnie dlatego, że ilekroć silne interesy gospodarcze wpływały na obszary wiejskie, społeczności oddalały się od nich, a wraz z nimi wiedza, materiały, kultury i więzy przodków, które stworzyły te właśnie krajobrazy. Jak zatem odnieść sukces we wprowadzaniu innowacji bez wyludniania i pustynnienia, zamiast tego ożywiając ją nowymi funkcjami?

Słowa kluczowe: Agroecology (Agroekologia), Energy (Energia), Community (Społeczność)

3) Krajobrazy przejścia

Sieci i relacje ekologiczne, infrastrukturalne, osadnicze, percepcyjne, społeczne i gospodarcze kształtują krajobraz. Powiązania nie tylko fizyczne, ale i niematerialne, widoczne nie tylko w teraźniejszości, ale także jako ślady pamięci rzutowanej w przyszłość. Sieci, które przemierzają i opisują krajobrazy, łącząc miejsca życia (drogi i trasy miękkiej mobilności, „zielone szlaki”, „niebieskie szlaki” itp.), których niematerialny wymiar jest poetyckim kluczem do tworzenia nowych sposobów aktywnego i dynamiczne korzystanie z krajobrazu (tj. szlaki wina i smaków, szlaki historyczno-kulturowe itp.).

Projekty przenikania się krajobrazów i projekty przenikających się krajobrazów stają się pojedynczą narracją, która łączy historie i obszary geograficzne. Krajobrazy przenikania to miejsca, w których manifestuje się materialna i namacalna wartość relacji, ale ujawnia się to również w ich zdolności do narracji przestrzeni i czasu, świadcząc o centralnej roli projektowania krajobrazu w celu zbudowania współczesnej narracji, która utrzymuje wątek z przeszłością.

Słowa kluczowe: In Motion (W ruchu), Crossed-Crossing (Przenikanie), Storytelling (Opowiadanie Historii)

UCZESTNICY

Zaproszenie do badań i projektów jest otwarte dla specjalistów z zakresu architektury krajobrazu, studentów studiów licencjackich (kursy pokrewne z architekturą krajobrazu, tylko ostatni rok) lub doktorantów, naukowców i badaczy.

Komisja recenzentów oceni różne propozycje wyboru referatów na konferencji i udziału w sekcji plakatowej.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE UCZESTNICTWA

1. Nabór PROJEKTÓW BADAWCZYCH

Wymagane są:

– streszczenie maks. 3000 znaków ze spacjami, format A4 (210mm x 297mm), interlinia pojedyncza, czcionka Arial 11, w formacie PDF.

Pierwszy wiersz nagłówka powinien wskazywać, do którego z trzech działów tematycznych odnosi się abstrakt. Nagłówek powinien zawierać tytuł, nazwisko autora (autorów), kwalifikacje zawodowe, przynależność do reprezentowanej organizacji lub instytucji (jeśli to konieczne), adres i adres e-mail. W przypadku, gdy abstrakt składa student/studenci, należy podać nazwę uczelni, kierunek studiów oraz rok studiów, na który jest zapisany.

– CV maks. 2000 znaków ze spacjami.

2. Nabór OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

Wymagane są:

– Maksymalnie 3 plansze A3 (420mm x 297mm) o układzie poziomym zawierające dokumentację jednego lub więcej projektów (maksymalnie trzech) wykonanych technikami dowolnymi, w formacie PDF.

– Tekst A4 (210mm x 297mm) o długości maksymalnie 1500 znaków ze spacjami, interlinia pojedyncza, czcionka Arial 11, PDF (dla każdego projektu) zawierający opis projektu i/lub realizacji.

W pierwszym wierszu nagłówka należy wskazać, którego z trzech działów tematycznych dotyczy wniosek. Nagłówek powinien zawierać imię i nazwisko autora (autorów), tytuł zawodowy, przynależność do reprezentowanej organizacji lub instytucji (jeśli to konieczne), adres i adres e-mail, miejscowość, rok i inwestora. Jeżeli wniosek składa student/studenci, należy podać nazwę uczelni, kierunek studiów oraz rok studiów, na który jest zapisany.

– CV o maksymalnej długości 2000 znaków ze spacjami.

Na każdym arkuszu A3 należy podać autora i tytuł projektu lub osiągnięcia. Wszystkie wymagane materiały muszą być w języku włoskim i/lub angielskim. Materiały należy przesłać mailem na adres: 

Uczestnikom wybranym do wystąpienia na konferencji przysługuje zwrot kosztów podróży i zakwaterowania w czasie trwania konferencji.

ZGŁOSZENIE:

Zakwalifikowani autorzy zostaną powiadomieni o sposobie zgłoszenia referatu do prezentacji na konferencji.

HARMONOGRAM:

– termin składania wniosków: 6 marca 2023 r

Wymagania dotyczące wystąpień wybranych do zaprezentowania na Kongresie zostaną podane w późniejszym terminie.

– zawiadomienie o akceptacji: 28 lutego 2023 r

DODATKOWE INFORMACJE:

E-mail:  

Strona internetowa: www.aiapp.net